Cesta zahradou vede ke škole, která rozvíjí své vztahy, prostředí a kurikulum

Školní zahrady plní řadu důležitých funkcí – jsou místem pro rozvoj dětí, vytváření jejich vztahu k přírodě, jsou prostorem pro rozvoj kreativity, zlepšení tělesné kondice nebo mohou plnit roli komunitního místa pro setkávání rodičů, dětí a učitelů. 

Proto se snažíme školám pomáhat s obnovou jejich zahrad a zároveň zjistit a pracovat s potřebami všech skupin, které zahradu využívají. Program jsme nazvali Cesta zahradou a doprovázíme při něm školu od počátečních fází tvorby vize a zjišťování potřeb všech, kteří budou zahradu využívat,  až po zajištění finančních prostředků pro realizaci.

Jak zahrada smysluplně ovlivňuje:
  • vztahy = škola rozvíjí vztahy uvnitř své instituce, zapojuje do spolupráce všechny účastníky vzdělávání; zřizovatele – vedení školy – tým pedagogů – třídy či skupiny dětí – komunitu rodičů), vztahy v rámci místní komunity ve formě propojování se  s místními spolky, institucemi, firmami, sousedy), se záměrem dlouhodobé udržitelnosti, kdy je přínosem kontinuita využití lidských, přírodních, materiálních, finančních zdrojů.
  • prostředí = škola dbá na rozvoj svého vnějšího prostředí (své zahrady, dvora, přilehlého prostranství) tak, aby smysluplně sloužilo pro výchovu, vzdělávání a plnilo komunitní funkci školy. Na návrhu jeho podoby i využití, proměně i údržbě se účastní zástupci všech, kterých se prostředí školy týká. Zúčastnění získávají bližší vztah k prostředí, které mohou ovlivnit.
  • kurikulum = škola dává jednotlivým účastníkům vzdělávání možnost ovlivnit obsah i formu výuky (ta je směřována ven, k učení v souvislostech, skrze vlastní prožitek).
Na Cestu zahradou škole nabízíme:
  • pomoc při mapování vize podoby i využití zahrady
  • podporou pro zapojení všech skupin aktérů – pedagogové, děti, vedení školy, rodiče, zřizovatel
  • pomoc při hledání a zpracování grantových výzev
Nejbližší akce k zahradám
  • Každoročně se koná v květnu MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD. Ten letošní bude zaměřen na vodu. Výzvy k němu připlavou v Den Země 22. 4.

S obnovou zahrady pomáháme těmto školám:

  • MŠ Křesetice – schválená dotace, v současnosti probíhá realizace projektu
  • MŠ Zbraslavice – fáze mapování s cílovými skupinami
  • MŠ Malešov – fáze mapování s cílovými skupinami